دعوت به همکاری در کمیته علمی کنفرانس (ICMAES 2018)